Spinach varieties in English, Tamil and Botanical names

NUMENGLISHBOTANICAL NAMETAMILRecipe
1. Hummingbird tree leaves Sesbania grandiflora அகத்திகீரை(Agathi leaves)
2. Hogweed, Pigweed Boerhavia diffusa முக்கரட்டை கீரை (Mukkarrattai leaves)
3. --- Amaranthus aritis அரைகீரை(Arai keerai)
4. Drumstick leaves Moringa Oleifera முருங்கைகீரை(Murungai keerai) dry curry, buttermilk curry,Idli,porridge
5. Pointed gourd, Madras Pea pumpkin Mukia maderaspatana முசுமுசுக்கை(Musumusukkai)
6. Mustard greens Brassica juncea கடுகுகீரை(Kaadugu keerai)
7. Malabar spinach,vine spinach Basella alba கொடி பசலை (Kodi pasalai)
8. Chicory leaves Cichorium intybus காசினி கீரை(Kasini keerai)
9. Curry leaves Murraya Koenigii கருவேப்பிலை(Karuvapelai)
1 0. False Daisy Eclipta prostrate கரிசலாங்கண்ணி(Karisalankanni)
11. Indian Coral tree Erythrina variegata கல்யாண முருங்கை (Kalyana murungai)
12. Tropical Spiderwort, Wondering jew Commelina benghalensis கானம் வாழை'(Kaanamvazhai)
13. Coriander leaves Coriandrum sativum கொத்தமல்லி(Kothamalli)
14. Spring onion, bulb onion alluum cepa வெங்காயத்தாள்(Vengayathal)
15. Common purslane Portulaca oleracea பருப்பு கீரை(Paruppu keerai)
16. spiny amaranth,prickly amaranth Amaranthus spinosus முள்ளிக்(Mullik keerai)
17. Green amaranth Amaranthus viridis குப்பை கீரை(Kuppai keerai)
18. Kale Heteranthera ipomoea-reniformis பரட்டை(Paratai keerai)
19. Brown Indian hemp Hibiscus cannabinus புளிச்சகீரை(Pulicha keerai)
20. Dill Peucedanum graveolens சதகுப்பை(Sadhakuppai keerai)
21. Letis Lactuca sativa ,Gisekia pharnaceoides மணலிக் கீரை(Manalik keerai)
22. Black nightshade Solanum Nigrum மணத்தக்காளி கீரை(Manathakkalai keerai)
23. Ballon vine, heart seed Cardiospermum halicacabum முடக்கத்தான்(Mudakkathan)
24. Chicken weed Portulaca quadrifida முக்குளி(Mukuli keerai)
25. Purple amaranth Amaranthus blitum முளைக் கீரை(Mulai keerai)
26. Raddish leaves Raphanus sativus முள்ளங்கி கீரை(Mullangai keerai)
27. Mint leaves Mentha Arvensis புதினா(Pudina)
28. small leaf purslane,garden purslane Portulaca quadrifida பசலை(Pasalai Keerai)
29. Chocolate weed,wire brush, red weed Melochia corchorifolia பிண்ணாக்கு(Pinnakku keerai)
30. Veldt grape Cissus quadrangularis பிரண்டை(Pirandai keerai)
31. Turkey tangle, Frog fruit, sawtooth matchweed Phyla nodiflora பொடுதலை(Poduthalai keerai)
32. Dwarf copper leaf Alternanthera sessilis பொன்னகண்ணி(Ponnakanni keerai)
33. Bladder dock, Sorrel Rumex vesicarius சுக்கங்கீரை(Sukkang keerai)
34. Tropical amaranth Amaranthus tricolor சிறுகீரை(Seru keerai)
35. Celery, wild celery Apium graveolens செலாரி(Saylarik keerai)
36. Yellow woodsorrel Oxalis corniculata புளியாரைகீரை(Puliyarai)
37. Thorny amaranth Pisonia alba ச்சுக்கொட்டை(Lachaikottei)
38. Asian Spider flower Cleome viscosa நல்வேளை(Nalvelai)
39. ---- Ruellia secunda பாற்சொறிக(Paarsoorik keerai)
40. Spinach Spinacea oleracea பாலக்(Palak keerai)
41. plumed cock's comb or Silver cock's comb Celosiaargentea பண்ணை(Pannai keerai)
42. Curly dock, Yellow dock Rumex crispus சுக்குக்கீரை(Sukkuk keerai)
43. ...... ............. (Sanakek keerai)
44. Purple fruited pea eggplant,Thai night shade Solanum trilobatum தூதுவேளை(Thuthuvelai)
45. White Gulmohar Delonix elata வேதநாராயணன்கீரை (Vadhanarayanan)
46. Sea Purslane Sesuvium portulaca-strum வங்காரவள்ளி(Vangara vallai keerai)
47. Indian pennywort,Asiatic pennywort Centella asiatica வல்லரை(Vellaraikeerai)
48. Indian mallow, Indian abutilon Abutilon indicum துத்திக்கீரை(Thuthik)
49. False amaranth Digera muricata துளிக்கீரை(Thuelik keerai)
50. Foxtail Amaranth Amaranthus gangeticus தண்டுகீரை(Thandu keerai)
51. Chenopodium album சக்கரவர்த்தி கீரை (Chakkaravarthi keerai)
52. Asparagus officinalis அஸ்பாரகஸ் (Asparagus)
53. Beetroot leaves beta vulgaris பீட்ரூட் கீரை(beetroot keerai)
54. lettuce Lactuca sativa இலை கீரை (elai keerai)
55. Taro or Elephant Ear colocasia esculenta சேம்பு கீரை(sembu keerai)
56. Fenugreek leaves Trigonella foenum வெந்தய கீரை (venthiya keerai)
57. Hogweed Boerheavia diffuse மூக்கிரட்டை கீரை(mukkaratti keerai)
58. Multivitamin spinach sauropus androgynus தவசி கீரை(thavasi keerai)
59. ......... Ipomoea sepiaria தாளிக் கீரை (Thalik keerai)
60. .......... Digera muricata சுண்ணாம்பு கீரை (sunnambu keerai)
61. Carrot leaves Daucus carota கேரட் கீரை(Carrot keerai)
62. Kidney leaf morning glory Merremia emarginata எலிக்காது கீரை(elikathu keerai)
63. Asthma weed Euphorbia hirta அம்மான் பச்சரிசி கீரை(Amman pachaarusi keerai)
64. Darnip leaves Brassica campestris டர்னிப் கீரை(Darnip keerai)
65. water clover,pepper wort Marseelia quadrifolia நீராரைக் கீரை(Neerarai keerai)
66. Celery Apium greveolans அஜ்மோதக கீரை(Ajmothaga keerai)
67. Black pigweed, desert horse purslane Trianthema portulacastrum சாரணை கீரை (saranai keerai)

30 comments:

Satish Bonthu said...

Very exhaustive spinach account. Nice...

Kalai Vani said...

Thank you for your comment and keep visiting for more information about spinach

Kothai said...

Thanks for the list. Its of much help :)

Anonymous said...

which spinach is control hair loss?

Anonymous said...

read about arugula (jarjir in Arabic) -arukeerai in tamil. Do you have some info on it also, where can I find recipes.

Spinach admirer said...

To Anonymous,
Usually most of the spinach varieties have the properties to reduce hair loss. Hair loss can be caused by many reasons like iron deficiency, stress, body heat,, gene etc. Apply coconut oil regularly and eat fenugreek leaves to reduce body heat.

Anonymous said...

Very exhaustive varieties of spinach. We have one tall shrub variety in Kerala called 'kurumaani keerai'. I think we also used to refer it as Ceylon Keerai. We grow it on the hedges. Would you have any info on that?

Anonymous said...

Aaara keerai in Tamil (not arai keerai) grows near water canals in paddy fields - may I know the English/scientific name?

Sugan SK said...

very useful. thank you

Sathish kumar said...

VERY USEFUL FOR ME THANKS

Anonymous said...

Very Nice Compilation, Thanks

Anonymous said...

nice

Anonymous said...

Great post. Very useful info.

Malathi ganesh said...

Lovely information dear.. awesome. Please visit my blog page of cooking http://cookingcrest.blogspot.in/ thanks

Anonymous said...

Really good reference list; Lets grow and keep these in our regular diets before this knowledge gets lost.

sweety timple said...

Is spinach can solve my vision problem?

kalai vani said...

Yes, there are some spinach varieties that solves the vision problems and maintain a healthy vison. Even though it takes long time, the results are unbelievable. Ponnakanni keerai is important for sharp sight. Take a spinach variety a day to keep the vision problems at bay.

kalai vani said...

Thank you for reading my blog.

vani sri said...

Any spinach items available red in colour?

kalai vani said...

Fox tail Amaranth has red leaves that is suitable for making gravy during August in India

kalai vani said...


Arnold Reegan said...

Very rare and precious information

Kalpana said...

Which is used for weight loss

kalai vani said...

Thank you for spending your precious time on my blog. It motivates me to post more content regarding spinach. Thanks again and please do follow my blog.

kalai vani said...

It is tough for me to say one variety among most of the varities of spinach that aids in weight loss. Refer my blogs to know not only weight loss remedy, you will came to know that there are more hidden merits by eating every variety of spinach.

sugs said...

Is it possible for you to post pictures of all the varieties of the greens you have listed"?we live in a different state. I can show the pics to source them. Thanks.

Devayani said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Vinesh said...

Thanks for the list. I am looking for Gymnema Sylvestra leaf which is good for Diabetes and Cholesterol. Please translate in tamil and also some photo's of the leaf.

Thanks
Govind

Perin said...

Excellent Work

Unknown said...

Great! Thank you so much!!! Best regards/ Tissy